Föreningen har fått en stor donation med Lennart Svanbäcks konst. De anhöriga önskar att konsten säljs för att få in medel till Lennart Svanbäcks stipendiefond.


Till försäljning står 35 oljemålningar och 37 serigrafier. Man har genom denna försäljning möjlighet att stöda stipendiefonden och få ett fint konstverk till ett relativt lågt pris!

Utställningen finns i Jakartes ateljé i Tobaksmagasinets III våning. Ta kontakt med styrelsen om Du är intresserad av att inhandla konst.

JAKARTE


Tisdagen den 11 juli 1950 bildades den tvärkonstnärliga, tvåspråkiga, ideella sammanslutningen Konstvännerna i Jakobstad - Pietarsaaren Taiteenystävät. Föreningen skulle verka för att utveckla intresset för konst i Jakobstad med omnejd. Den skulle stöda konstutövare på orten genom bl.a. kurser, exkursioner, läger och utställningar. Namnet ändrades -89 till JAKARTE.


Föreningens medlemmar består av utbildade konstnärer och amatörer i alla åldrar samt allmänt kulturintresserade. Föreningen har väl inarbetade rutiner för utställningar. Regelbundet återkommande är årsutställningen och sommargalleriet; årsutställningen är jurybedömd. Föreningens medlemmar inbjuds alltid att närvara vid höst- och vårmöte med annons i ÖT och PS.

Övrig verksamhet informeras i minneslistan i nämnda tidningar, per e-post och i vårt medlemscirkulär som kommer på posten 1-2 gånger per år eller sändes per e-post till virtuella medlemmar.Konstsamlingen

Föreningen har sedan grundandet haft en egen konstsamling. Den har utökats genom köp och donationer. Här presenteras några verk ur samlingen. Klicka på detaljen för att få se hela verket.

I samlingen ingår arbeten av: Bo Aurén, Håkan Brunberg, A.W. Finch, Guy Frisk, Harry E. Hellgren, Henriksson, Åke Johansson, Erik Knif, Annie Krokfors, Kuno Liljelund, Ismael Lindqvist, Lea Lindqvist, H. Nieminen, E. Nummelin, Rune Pettersson, Gösta Portin, Esa Riippa, Väinö Rouvinen, Lennart Segerstråle, Ellen Ström, Wava Stürmer, Lennart Svanbäck, Tauno Timosaari, Voitto Vikainen.

Lennart Svanbäcks stipendiefond

1997 beslöt Bildkonstföreningen Jakarte rf att instifta en fond under namnet Lennart Svanbäcks stipendiefond. Fondens medel förvaltas och disponeras av Jakartes styrelse enligt dess stadgar.

Fondens grundplåt, 1400 mk utgjordes av de medel, vilka inflöt i samband med Lennart Svanbäcks 70-årsfest den 29.10.1995.
Fondens tillgångar kan utökas genom att möjlighet ges för medlemmar och allmänheten att göra inbetalningar och donationer. Stipendiefonden har även en hyllnings- och minnesadress.

Stipendiefonden delar ut stipendier till konststuderande ca vart tredje år. Ansökningstiden meddelas via tidningar och till nejdens konstutbildningar. Anhållan om stipendium riktas till Jakartes styrelse, vilken besluter om vem som tilldelas stipendiet.

Från och med år 2009 förväntas mottagaren av Lennart Svanbäcks stipendium presentera sig i en utställning. Genom stipendiatutställningen vill konstföreningen Jakarte ge mera synlighet åt fonden. I och med utställningen får stipendiaten ett konkret mål att arbeta för och stadens invånare ges möjlighet att ta del av en ung konstnärs verk.

Stipendiater:

  • 2000 Sonja Lillvis, Simon Gripenberg, Eva Forsman
  • 2005 Annika Rantola, Camilla Englund
  • 2009 Sylvia Javén
  • 2011 Linda Stenman


Utställningen med konststuderande Sylvia Javéns målningar arrangerades år 2009 i Konstföreningen Jakartes regi i Jakobstads stadsbibliotek med anledning av en stipendieutdelning på 500€ ur Lennart Svanbäcks stipendiefond.

Bankkontonumret till Lennart Svanbäcks stipendiefond

IBAN: FI62 3131 3001 1714 61
Bankens BIC-kod: HANDFIHH