Lennart Svanbäcks stipendiefond

1997 beslöt Bildkonstföreningen Jakarte rf att instifta en fond under namnet Lennart Svanbäcks stipendiefond. Fondens medel förvaltas och disponeras av Jakartes styrelse enligt dess stadgar.

Fondens grundplåt, 1400 mk utgjordes av de medel, vilka inflöt i samband med Lennart Svanbäcks 70-årsfest den 29.10.1995.
Fondens tillgångar kan utökas genom att möjlighet ges för medlemmar och allmänheten att göra inbetalningar och donationer. Stipendiefonden har även en hyllnings- och minnesadress.

Stipendiefonden delar ut stipendier till konststuderande ca vart tredje år. Ansökningstiden meddelas via tidningar och till nejdens konstutbildningar. Anhållan om stipendium riktas till Jakartes styrelse, vilken besluter om vem som tilldelas stipendiet.

Från och med år 2009 förväntas mottagaren av Lennart Svanbäcks stipendium presentera sig i en utställning. Genom stipendiatutställningen vill konstföreningen Jakarte ge mera synlighet åt fonden. I och med utställningen får stipendiaten ett konkret mål att arbeta för och stadens invånare ges möjlighet att ta del av en ung konstnärs verk.

Stipendiater:

  • 2000 Sonja Lillvis, Simon Gripenberg, Eva Forsman
  • 2005 Annika Rantola, Camilla Englund
  • 2009 Sylvia Javén
  • 2011 Linda Stenman


Utställningen med konststuderande Sylvia Javéns målningar arrangerades år 2009 i Konstföreningen Jakartes regi i Jakobstads stadsbibliotek med anledning av en stipendieutdelning på 500€ ur Lennart Svanbäcks stipendiefond.

Bankkontonumret till Lennart Svanbäcks stipendiefond

IBAN: FI62 3131 3001 1714 61
Bankens BIC-kod: HANDFIHH