Detta har hänt sommaren-hösten 2011:
Tapahtumakalenteri elokuu-joulukuu 2011:

Jakartes årsutställning i Rådhusgalleriet i Nykarleby 1.12.-30-12-2011

Lillajuls-UTSTÄLLNING med Hans Westergård från Vasa 26.11.11. - 27.11.11.

- TAIDENÄYTTELY

Pastellmålning - 8.11.2011 - Pastellimaalausta

Silverlera II - 25.10.2011 - Hopeasavi II
(11 osallistujaa)

Kurskväll 11.10.2011 Fotografering - Valokuvaaminen
(Fotoklubben inbjuden)

Höstmöte i Kälviä - Syyskokous 29.9.2011-
Vierailu K Kontulaisen ateljeessa

KURS i SILVERLERA 20.9.2011
(12 deltagare)

KURS I PORTRÄTTMÅLNING med Hans Westergård - KURSSI MUOTOKUVAT 3.9.2011
(12 deltagare)

ÖPPET HUS I JAKARTES ATELJÉ
- JAKARTEN TILOISSA AVOIMET OVET
Spotlight 24.8.2011 klo 18-22


Nya stadgar, registrerade 11.10.2013

Nya stadgar i den skeppnad, som de blev antecknade i registret.

 
Bildkonstföreningen Jakarte rf

STADGAR

I. FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT
Föreningens namn är Bildkonstföreningen Jakarte rf och dess hemort är Jakobstad.

II. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen är en ideell svensk-finskspråkig bildkonstförening, som har som sin uppgift att mångsidigt utveckla intresset för bildkonst i Jakobstad med omnejd, samt arbeta för och stöda bildkonstutövare på orten.

Föreningen kan förverkliga sina syften genom att:
- Arrangera olika kurser, exkursioner, utställningar, föreläsningar och förevisningar även för andra än medlemmar
- Anskaffa ett konstbibliotek samt aktuella konsttidskrifter till sina medlemmars förfogande.
- Utveckla och komplettera sina egna konstsamlingar med högklassiga alster av bildkonstnärer.
- Samarbeta med andra konstföreningar, utbildningsanstalter och företag.
- Aktivt utöva konstupplysning och stöda en publik skolning, samt bidra till att anskaffa högklassig konst till orten
För att stöda sin verksamhet kan föreningen
- Mottaga gåvor och testamenten.
- Föreningen kan äga aktier, värdepapper samt fast och lös egendom.

III. FÖRENINGENS MEDLEMMAR
Till medlem i föreningen kan godkännas person, registrerat företag eller annan registrerad förening, som önskar verka i enlighet med föreningens ändamål och syften och som förbinder sig att följa föreningens stadgar. Till hedersmedlem kan styrelsen kalla person, som speciellt förtjänstfullt arbetat för bildkonsten. Medlem som trots påminnelse inte betalt sin medlemsavgift under de två senaste åren, kan styrelsen anse ha utträtt ur föreningen. Styrelsen kan utesluta medlem vars verksamhet står i strid med föreningens ändamål. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

IV. FÖRENINGENS MEDLEMSAVGIFTER
Föreningens årsmöte fastslår följande års medlemsavgifter. Av hedersmedlemmar uppbärs ingen medlemsavgift.

V. FÖRENINGENS MÖTEN
Föreningen har ett ordinarie medlemsmöte, årsmötet, som hålls inom mars månad. Föreningen kan sammankalla till extra medlemsmöte då styrelsen anser det befogat, eller då minst en tiondedel ( 1/10 ) av röstberättigade medlemmarna så skriftligen av styrelsen fordrar. Möteskallelse sändes till medlemmar per post eller e-post minst fjorton (14) dagar före mötet.

VI. ÅRSMÖTE
På föreningens årsmöte före utgången av mars behandlas följande:
- Väljs för mötet ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare som fungerar som rösträknare.
- Konstateras mötets laglighet och beslutförhet
- Godkänns föredragningslistan till mötets arbetsordning.
- Behandlas föreningens verksamhets- och verksamhetsgranskarnas berättelser.
- Företes verksamhetsgranskarnas utlåtande, fastslås bokslutet, samt besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
- Förrättas val av ny styrelse.
- Förrättas val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter.
- Besluts om medlemsavgiftens storlek
- Behandlas budget och verksamhetsplan
- Övriga ärenden

VII. FÖRENINGENS ADMINISTRATION
Styrelsen, som väljs på årsmötet, leder föreningens verksamhet, sköter och ansvarar för dess ekonomi, administrerar föreningens utrymme samt representerar föreningen. Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande och sekreterare.

Styrelsen består av fem (5) ordinarie medlemmar och fyra (4) suppleanter. Styrelsen väljs för ett (1) år i sänder och den är beslutför då minst fyra (4) medlemmar är närvarande och alla ledamöter har sammankallats till styrelsemötet.

Styrelsen samlas vid behov, dock minst en gång per kvartal. Styrelsen uppgör verksamhetsplan, behandlar och besluter i föreningens olika ärenden, samt tillsätter vid behov arbetsgrupper.
Om rösterna vid omröstning fördelar sig lika, avgör ordförandens röst.

Föreningens namn skrivs av ordförande och viceordförande tillsammans, eller av någondera tillsammans med sekreteraren.

VIII. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Räkenskaperna och bokslutet skall lämnas åt verksamhetsgranskarna minst en månad före årsmötet.

IX. ÖVRIGA ÄRENDEN
Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning skall fattas vid två (2) på varandra följande möten, som hålls med minst en (1) månads intervall och för beslut krävs trefjärdedels (¾) majoritet. Vid det senare mötet skall stadgeändringen eller beslutet om upplösning godkännas utan ändringar. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla staden Jakobstad.

X. I övrigt följs föreningslagen.


Uudet säännöt, rekisteröity 11.10.2013

Uudet säännöt siinä muodossa kuin ne on merkitty rekisteriin.


 Kuvataideyhdistys Jakarte ry

SÄÄNNÖT

I. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kuvataideyhdistys Jakarte ry ja sen kotipaikka on Pietarsaari

II. YHDISTYKSEN TAVOITTEET JA TOIMINTA
Yhdistys on aatteellinen ruotsin ja suomenkielinen kuvataideyhdistys, jonka tehtävänä on monipuolisesti kehittää mielenkiintoa kuvataiteita kohtaan Pietarsaaressa ja sen lähiympäristössä, sekä työskennellä seudun taiteentekijöiden hyväksi ja tukena.

Yhdistys voi toteuttaa tavoitteitaan seuraavilla tavoilla:
-Järjestämällä erilaisia kursseja, retkiä, näyttelyitä, luentoja ja esityksiä myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.
-Kartuttamalla taidekirjastoa sekä hankkimalla ajankohtaisia taidejulkaisuja jäsenistönsä käyttöön.
-Kartuttamalla omaa taidekokoelmaansa taiteilijoiden korkealaatuisilla töillä.
-Tekemällä yhteistyötä muiden taideyhdistysten, koululaitosten ja yritysten kanssa.
-Harjoittamalla aktiivisesti taidevalistusta ja tukemalla julkista koulutusta, sekä myötävaikuttamalla korkealaatuisen taiteen hankkimiseen paikkakunnnalle.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
-Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
-Omistaa osakkeita, arvopapereita sekä kiinteistöjä ja irtaimistoa.

III. YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhtiö tai muu rekisteröity yhdistys, joka haluaa toimia yhdistyksen päämäärien ja tarkoitusperiaatteiden mukaisesti, ja joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut kuvataiteiden hyväksi. Jäsenen, joka muistutuksesta huolimatta ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahtena viimeisenä vuonna, voi hallitus katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Hallitus voi erottaa jäsenen, jonka toiminta on ristiriidassa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa. Saadut jäsenoikeudet säilytetään.

IV. YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen vuosikokous määrää seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruuden. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

V. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksellä on yksi säännönmukainen yleiskokous, vuosikokous, joka pidetään maaliskuun aikana. Yhdistys voi kutsua koolle ylimääräisen jäsenkokouksen silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai silloin kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä yhdistyksen hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu lähetään jäsenille postitse tai sähköpostitse vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

VI. YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuun aikana käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä 2 pöytäkirjan tarkastajaa , jotka myös toimivat ääntenlaskijoina.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen esityslista ja työjärjestys.
Käsitellään yhdistyksen toiminta ja toiminnantarkastajien kertomukset
Esitetään toiminnanarkastajien lausunto, hyväksytään tilinpäätös, sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Valitaan uusi hallitus.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
Käsitellään talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Muut asiat.

VII. YHDISTYKSEN JOHTAMINEN
Hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa, johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa yhdistyksen taloutta ollen siitä vastuussa, vastaa yhdistyksen tiloista ja edustaa yhdistystä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Hallitus koostuu viidestä (5) vakituisesta jäsenestä ja neljästä (4) varajäsenestä. Hallitus valitaan vuodeksi ( 1 ) kerrallaan ja se on päätösvaltainen, kun läsnä on neljä (4 ) jäsentä ja kaikki jäsenet on kutsuttu hallituksen kokoukseen.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuosineljänneksen aikana. Hallitus laatii toimintasuunnitelman, käsittelee ja päättää yhdistyksen asioista, sekä asettaa tarvittaessa työryhmiä.
Jos äänet äänestyksessä jakaantuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

VIII. Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilikirjat ja tilinpäätös on jätettävä toiminnan tarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

IX. MUUT ASIAT
Päätös sääntömuutoksista tai yhdistyksen lakkauttamisesta on käsiteltävä kahdessa ( 2 ) toisiaan seuraavassa kokouksessa, jotka pidetään vähintään yhden ( 1 ) kuukauden välein ja päätökseen vaaditaan kolmeneljäsosan ( 3/4 ) enemmistö.
Jälkimmäisessä kokouksessa on sääntömuutos tai päätös yhdistyksen lakkauttamisesta hyväksyttävä ilman muutoksia. Mikäli yhdistys lakkautetaan, lankeavat yhdistyksen varat Pietarsaaren kaupungille.

X. Muutoin noudatetaan yhdistyslainsäädäntöä.


JAKARTES SOMMARGALLERI
'GRÖNA RUM'
i stadsbiblioteket i Jakobstad 2.8.2011-31.8.2011.

-Till höger några bilder av de utställda konstverken !

JAKARTEN KESÄGALLERIA
'VIHREÄT HUONEET'
Pietarsaaren kaupunginkirjastoon 2.8.2011-31.8.2011
- Oikealla joitakin kuvia kesän näyttelystä!
VI MÅLADE TILLSAMMANS under JAKOBS DAGAR 2011

Tisdagen den 19.7.2011 samlades sammanlagt 17 deltagare i Jakartes målarverkstad
9.00 (- 17.00) i den Aspegrenska trädgården vid Rosenlunds prästgård i Jakobstad.

Utställningen i Rådhuset fanns till påseende under Jakobs Dagar.

MAALASIMME YHDESSÄ Aspegrenin puutarhassa Pietarsaaressa 19.7.2011 klo 9.00-17.00 Jaakon päivien aikana!

Taideyhdistys Jakarte ry isännöi 17 osallistujaa joiden teokset olivat esillä Jaakon päivien aikana Raatihuoneen aulassa.

TACK TILL ALLA DELTAGARE: Anette, MarjaLeena, Jenny, Barbro, Ellen, Carita, Emilia, Helinä, Kaija, Maija, Esa, Sirkka, Kerstin, Moa, Gudrun, Helena och GSS!
KIITOS MUKAVASTA PÄIVÄSTÄ.

Utställningar - näyttelyjä 2011/2012

Årsutställningen 2011 arrangeras i december i Rådhusgalleriet i Nykarleby.
Vuoden 2011 vuosinäyttely pidetään joulukuussa Uudenkaarlepyyn Raatihuonegalleriassa.

Följande 'Tre städers' utställning arrangeras av Jakarte i Jakobstad sommaren 2012
Pietarsaaren taideyhdistys Jakarte isännöi seuraavaa 'Kolmen kaupungin' näyttelyä ensi kesänä 2012 .Under mars och april månad ordnades en konsttävling för elever i högstadier och gymnasier med tema "Den internationella kvinnodagen". Den 14.4 utsåg styrelsen Fanny Penttinen (Jakobstads gymnasium) till vinnare. Hon hade lämnat in ett akvarellarbete. Som pris fick hon utrustning för akvarellmålning. Grattis!

Järjestimme taidekilpailun yläasteen ja lukion opiskelijoille teemalla "Kansainvälinen naistenpäivä" maalis- huhtikuun aikana. Voittajaksi selviytyi Fanny Penttinen (Jakobstads gymnasium). Palkinto: Akvarellimaalaus tarvikkeet
Lördagen den 19 mars 2011 ordnade vi en konstresa till Kuntsi i Vasa. Där fick vi en guidad rundtur av Matts Leiderstams och Kuutti Lavonens konst. Vi höll också vårmöte vid Kuntsi.
Lauantaina 19.maaliskuuta 2011 järjestimme taidematkan Vaasaan tutustumaan Kuutti Lavosen ja Matts Leiderstamin töihin Kuntsin modernin taiteen museossa. Samanaikaisesti pidettiin kevätkokous.
Skulpturer och statyetter på Tobaksmagasinet i mars 2011: Sture Sunabacka och Harri Kosonen.