Uudet säännöt, rekisteröity 11.10.2013

Uudet säännöt siinä muodossa kuin ne on merkitty rekisteriin.


 Kuvataideyhdistys Jakarte ry

SÄÄNNÖT

I. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kuvataideyhdistys Jakarte ry ja sen kotipaikka on Pietarsaari

II. YHDISTYKSEN TAVOITTEET JA TOIMINTA
Yhdistys on aatteellinen ruotsin ja suomenkielinen kuvataideyhdistys, jonka tehtävänä on monipuolisesti kehittää mielenkiintoa kuvataiteita kohtaan Pietarsaaressa ja sen lähiympäristössä, sekä työskennellä seudun taiteentekijöiden hyväksi ja tukena.

Yhdistys voi toteuttaa tavoitteitaan seuraavilla tavoilla:
-Järjestämällä erilaisia kursseja, retkiä, näyttelyitä, luentoja ja esityksiä myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.
-Kartuttamalla taidekirjastoa sekä hankkimalla ajankohtaisia taidejulkaisuja jäsenistönsä käyttöön.
-Kartuttamalla omaa taidekokoelmaansa taiteilijoiden korkealaatuisilla töillä.
-Tekemällä yhteistyötä muiden taideyhdistysten, koululaitosten ja yritysten kanssa.
-Harjoittamalla aktiivisesti taidevalistusta ja tukemalla julkista koulutusta, sekä myötävaikuttamalla korkealaatuisen taiteen hankkimiseen paikkakunnnalle.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
-Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
-Omistaa osakkeita, arvopapereita sekä kiinteistöjä ja irtaimistoa.

III. YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhtiö tai muu rekisteröity yhdistys, joka haluaa toimia yhdistyksen päämäärien ja tarkoitusperiaatteiden mukaisesti, ja joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut kuvataiteiden hyväksi. Jäsenen, joka muistutuksesta huolimatta ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahtena viimeisenä vuonna, voi hallitus katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Hallitus voi erottaa jäsenen, jonka toiminta on ristiriidassa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa. Saadut jäsenoikeudet säilytetään.

IV. YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen vuosikokous määrää seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruuden. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

V. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksellä on yksi säännönmukainen yleiskokous, vuosikokous, joka pidetään maaliskuun aikana. Yhdistys voi kutsua koolle ylimääräisen jäsenkokouksen silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai silloin kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä yhdistyksen hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu lähetään jäsenille postitse tai sähköpostitse vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

VI. YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuun aikana käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä 2 pöytäkirjan tarkastajaa , jotka myös toimivat ääntenlaskijoina.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen esityslista ja työjärjestys.
Käsitellään yhdistyksen toiminta ja toiminnantarkastajien kertomukset
Esitetään toiminnanarkastajien lausunto, hyväksytään tilinpäätös, sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Valitaan uusi hallitus.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
Käsitellään talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Muut asiat.

VII. YHDISTYKSEN JOHTAMINEN
Hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa, johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa yhdistyksen taloutta ollen siitä vastuussa, vastaa yhdistyksen tiloista ja edustaa yhdistystä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Hallitus koostuu viidestä (5) vakituisesta jäsenestä ja neljästä (4) varajäsenestä. Hallitus valitaan vuodeksi ( 1 ) kerrallaan ja se on päätösvaltainen, kun läsnä on neljä (4 ) jäsentä ja kaikki jäsenet on kutsuttu hallituksen kokoukseen.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuosineljänneksen aikana. Hallitus laatii toimintasuunnitelman, käsittelee ja päättää yhdistyksen asioista, sekä asettaa tarvittaessa työryhmiä.
Jos äänet äänestyksessä jakaantuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

VIII. Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilikirjat ja tilinpäätös on jätettävä toiminnan tarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

IX. MUUT ASIAT
Päätös sääntömuutoksista tai yhdistyksen lakkauttamisesta on käsiteltävä kahdessa ( 2 ) toisiaan seuraavassa kokouksessa, jotka pidetään vähintään yhden ( 1 ) kuukauden välein ja päätökseen vaaditaan kolmeneljäsosan ( 3/4 ) enemmistö.
Jälkimmäisessä kokouksessa on sääntömuutos tai päätös yhdistyksen lakkauttamisesta hyväksyttävä ilman muutoksia. Mikäli yhdistys lakkautetaan, lankeavat yhdistyksen varat Pietarsaaren kaupungille.

X. Muutoin noudatetaan yhdistyslainsäädäntöä.