Nya stadgar, registrerade 11.10.2013

Nya stadgar i den skeppnad, som de blev antecknade i registret.

 
Bildkonstföreningen Jakarte rf

STADGAR

I. FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT
Föreningens namn är Bildkonstföreningen Jakarte rf och dess hemort är Jakobstad.

II. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen är en ideell svensk-finskspråkig bildkonstförening, som har som sin uppgift att mångsidigt utveckla intresset för bildkonst i Jakobstad med omnejd, samt arbeta för och stöda bildkonstutövare på orten.

Föreningen kan förverkliga sina syften genom att:
- Arrangera olika kurser, exkursioner, utställningar, föreläsningar och förevisningar även för andra än medlemmar
- Anskaffa ett konstbibliotek samt aktuella konsttidskrifter till sina medlemmars förfogande.
- Utveckla och komplettera sina egna konstsamlingar med högklassiga alster av bildkonstnärer.
- Samarbeta med andra konstföreningar, utbildningsanstalter och företag.
- Aktivt utöva konstupplysning och stöda en publik skolning, samt bidra till att anskaffa högklassig konst till orten
För att stöda sin verksamhet kan föreningen
- Mottaga gåvor och testamenten.
- Föreningen kan äga aktier, värdepapper samt fast och lös egendom.

III. FÖRENINGENS MEDLEMMAR
Till medlem i föreningen kan godkännas person, registrerat företag eller annan registrerad förening, som önskar verka i enlighet med föreningens ändamål och syften och som förbinder sig att följa föreningens stadgar. Till hedersmedlem kan styrelsen kalla person, som speciellt förtjänstfullt arbetat för bildkonsten. Medlem som trots påminnelse inte betalt sin medlemsavgift under de två senaste åren, kan styrelsen anse ha utträtt ur föreningen. Styrelsen kan utesluta medlem vars verksamhet står i strid med föreningens ändamål. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

IV. FÖRENINGENS MEDLEMSAVGIFTER
Föreningens årsmöte fastslår följande års medlemsavgifter. Av hedersmedlemmar uppbärs ingen medlemsavgift.

V. FÖRENINGENS MÖTEN
Föreningen har ett ordinarie medlemsmöte, årsmötet, som hålls inom mars månad. Föreningen kan sammankalla till extra medlemsmöte då styrelsen anser det befogat, eller då minst en tiondedel ( 1/10 ) av röstberättigade medlemmarna så skriftligen av styrelsen fordrar. Möteskallelse sändes till medlemmar per post eller e-post minst fjorton (14) dagar före mötet.

VI. ÅRSMÖTE
På föreningens årsmöte före utgången av mars behandlas följande:
- Väljs för mötet ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare som fungerar som rösträknare.
- Konstateras mötets laglighet och beslutförhet
- Godkänns föredragningslistan till mötets arbetsordning.
- Behandlas föreningens verksamhets- och verksamhetsgranskarnas berättelser.
- Företes verksamhetsgranskarnas utlåtande, fastslås bokslutet, samt besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
- Förrättas val av ny styrelse.
- Förrättas val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter.
- Besluts om medlemsavgiftens storlek
- Behandlas budget och verksamhetsplan
- Övriga ärenden

VII. FÖRENINGENS ADMINISTRATION
Styrelsen, som väljs på årsmötet, leder föreningens verksamhet, sköter och ansvarar för dess ekonomi, administrerar föreningens utrymme samt representerar föreningen. Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande och sekreterare.

Styrelsen består av fem (5) ordinarie medlemmar och fyra (4) suppleanter. Styrelsen väljs för ett (1) år i sänder och den är beslutför då minst fyra (4) medlemmar är närvarande och alla ledamöter har sammankallats till styrelsemötet.

Styrelsen samlas vid behov, dock minst en gång per kvartal. Styrelsen uppgör verksamhetsplan, behandlar och besluter i föreningens olika ärenden, samt tillsätter vid behov arbetsgrupper.
Om rösterna vid omröstning fördelar sig lika, avgör ordförandens röst.

Föreningens namn skrivs av ordförande och viceordförande tillsammans, eller av någondera tillsammans med sekreteraren.

VIII. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Räkenskaperna och bokslutet skall lämnas åt verksamhetsgranskarna minst en månad före årsmötet.

IX. ÖVRIGA ÄRENDEN
Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning skall fattas vid två (2) på varandra följande möten, som hålls med minst en (1) månads intervall och för beslut krävs trefjärdedels (¾) majoritet. Vid det senare mötet skall stadgeändringen eller beslutet om upplösning godkännas utan ändringar. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla staden Jakobstad.

X. I övrigt följs föreningslagen.