Höstmöte 2011 - Syyskokous 2011

 
Höstmöte 29.09.2011 i Kälviä ( Kelviå) , skulptör Kaija Kontulainens ateljé samt
Konstföreningens möteslokal

Protokoll

§ 1. Mötet öppnades kl. 19.45

§ 2. Till mötets ordförande valdes Sture Sunabacka och viceordförande Gunvor
Sarelin-Sjöblom

§ 3. Till sekreterare valdes Marja Leena Eklund

§ 4. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Helena Cederberg och Lisbet Westerlund

§ 5. Mötet konstaterades lagligt och beslutsfört. Närvarande medlemmar Sture Sunabacka, Arto Penttinen, Helena Cederberg, Maria Westerlund, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Beatrice Nilsson, Maija Salminen, Lisbet Westerlund och Marja Leena Eklund

§ 6. Föredragningslista godkändes

§ 7a. Information av föreningens ordförande Gunvor Sarelin-Sjöblom:
Arbete med föreningens stadgar inleddes vid årets början. Flera arbetsmöten har
hållits.inom styrelsen. Arbete med föreningens ateljé har pågått under året med planering, städning och möblering. Under Jakobsdagar ordnades workshop vid Aspegrens trädgård, i

Konstrundan deltog flera föreningsmedelmmar. Sommargalleriet hölls i augusti månaden ibiblioteket. Under Spotlight kvällen höll Jakarte öppet hus i sin ateljé. Föreningen uppvaktade Gamla Karleby Konstföreningens 60 års jubileum i augusti. Medlemsregistret samt hemsidan uppdateras kontinuerligt. Av höstens kursaktiviteter har förverkligats en porträttmålningskurs 03.09. samt kurs i silverlera 20.09. Fotokurs arrangeras 11.10 samt fortsättningskurs i silverlera 24.10.

Årsutställningen ordnas i december vid Rådhusgalleriet i Nykarleby. Styrelsen får
befogenhet att bestämma juryn, som väljer arbeten till årsutställningen.
Samarbete med nedjens andra konstföreningar, Pedersöre Artis, Nykarleby, Karleby samt Larsmo, utvecklas.

§ 7b.
Förslaget till nya stadgar presenterades för föreningen av mötesordförande.
Genomgång och jämförelse av nuvarande stadgar med nya förslaget.

§ 8.
Medlemsavgiften till år 2012 fastslås till 15 €, för studerande 10 €.
Verksamhetsplan för 2012 presenteras av Gunvor Sarelin-Sjöblom. Bilaga bifogas.
Budjetförslag för 2012 tas upp fördiskussion. Mötet bestämmer att kassören Maria
Westerlund tillsammans med ordförande Gunvor Sarelin-Sjöblom detaljplanerar
budjeförslaget till 2012, som godkännes av styrelsen.

§ 9.
Val av styrelsemedlemmar och suppleanter för 2012.
Avgående styrelsemedlemmar är Peter Hedman, Katarina Östman och Maria
Westerlund samt suppleant Malin Simons. Förslag till nya styrelsemedlemmar är
Monica Björk, Maija Salminen och Jens-Ole Hedman samt till suppleant Anne Bonner.

Alla förslagen godkändes enhälligt.
Som styrelsemedlemmar fortsätter Sture Sunabacka, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Helena Cederberg och Marja Leena Eklund. Som supplent fortsätter Lisa Lillqvist.

§ 10.
Val av verksamhetsgranskare ( revisorer) och deras ersättare.
Sven Svanbäck och C-H Othman står fortsättningsvis till förfogande . Som
ersättare fortsätter Tuula Svanbäck och Birger Skog.

§ 11.
Diskussion om förslaget ill föreningens nya stadgar.
Lång diskussion uppstod kring stadgeförändringen. Föreningens officiella namn
diskuterades. Paragrafen III ( föreningens medlemmar) väckte livlig diskussion, speciellt kring föreningens utställningar och juryns roll i dessa.
Förslaget till stadgeförändringen godkändes av mötet.

§ 12.
Övriga ärenden.
Årsutställning vid Rådhusgalleriet i Nykarleby. Upphängning av arbeten planeras till 30.11 och vernissage till 01.12. Julfest hålles efter vernissagen, platsen ännu öppen.

§ 13. Mötet avslutades kl. 21.35

Sture Sunabacka, mötesordförande
Marja Leena Eklund, sekreterare


Helena Cedereberg, protokolljusterare
Lisbet Westerlund, protokolljusterare